Privacybeleid

LEF Recruitment verwerkt in het kader van haar dienstverlening gegevens die verband houden met jou als gebruiker van onze diensten of die jou identificeren (persoonsgegevens). We doen dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken.

LEF Recruitment is onderdeel van LEF Groep waar ook LEF Recruitment onder valt. Met deze privacyverklaring ga je ermee akkoord dat je naast LEF Recruitment in uitzonderlijke gevallen ook door een collega van LEF Recruitment benaderd kunt worden.

1. Algemeen

LEF Recruitment BV
Willemsplein 2
5211 AK ‘s-Hertogenbosch
welkom@lefgroep.nl

2. Persoonsgegevens

2.1 Gebruik platform algemeen

Wanneer je de website van LEF Recruitment bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat waarmee je onze website bezoekt, het type browser en welke webpagina’s je bezoekt. Het gaat hier om niet-identificeerbare gegevens die ons helpen het platform en de website te verbeteren en het gebruiksgemak te optimaliseren.

In dit verband plaatsen we ook cookies, kleine bestandjes die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen op het moment dat de website wordt bezocht. Je kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

2.2 Aanmelden profiel

Wanneer je wilt solliciteren, een bepaalde vacature opslaat, of anderszins extra informatie wilt of gebruikmaakt van mogelijkheden op de website, dien je een profiel aan te maken.

In dat verband vragen wij je naam en e-mailadres. Na je aanmelding kun je gegevens in je profiel aanvullen of aanpassen.

Wanneer je een profiel bij ons hebt aangemaakt, houden wij je op de hoogte van onze diensten en voor jou mogelijk relevante bedrijven en/of vacatures. De aanbevolen vacatures zijn geselecteerd op basis van een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot jouw profiel informatie en/of cv, je zoekopdrachten op onze website en de vacatures waar je op klikt en/of solliciteert.

Je kunt jezelf te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.

2.3 Reageren op vacatures

Indien je via LEF Recruitment op een vacature solliciteert, deelt LEF Recruitment je ingevoerde en verstrekte gegevens met het bedrijf of de organisatie van de desbetreffende
vacature.

3. Persoonsgegevens die wij delen met derden

LEF Recruitment deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:

  • Bedrijven aan wie wij – op jouw verzoekgegevens verstrekken;
  • Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld onze IT-leveranciers. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens.
  • Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.
  • Voor zover we hiervoor jouw toestemming hebben verkregen, met derden – zoals Google en Facebook – ten einde je relevante advertenties te kunnen tonen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage in het gedrag van jou als gebruiker van onze website. Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

4. Cookies

Wij zetten cookies in op onze website voor a) Google Analytics. Dit zijn cookies die anoniem gegevens verwerken en niet terug te herleiden zijn op individuen. b) Functionele doeleinden. Dit zijn cookies die wij registreren nadat een gebruiker is ingelogd op onze site. Personen die gebruikmaken van de site zonder te zijn ingelogd krijgen niet te maken met deze cookies.

5. Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. De data worden onder meer in versleutelde vorm opgeslagen in een datacentrum in Nederland en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang via versleutelde transmissie en opslag.

6. Jouw rechten

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Je hebt te allen tijde het recht om ons eerder om verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Je hebt tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van je persoonsgegevens te verzoeken. Overigens kun je ook zelfstandig in je profiel je gegevens aanpassen en/of verwijderen. Verder kun je een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken.

Verzoeken of klachten rondom privacy kunnen aan ons worden gericht via de hiervoor weergegeven contactgegevens. Na ontvangst van een verzoek zullen wij hier binnen de toepasselijke termijnen op reageren Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

7. Toepasselijk recht

Deze privacyverklaring, alsmede alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

‘s-Hertogenbosch, juni 2023